Sportsplan – IL Manglerud IL Fotball
 
Visjon: 
 
"Flest mulig, lengst mulig, best mulig gjennom trivsel, trygghet og mestring."
 
Vårt mål er å skape en kultur og tilhørighet hvor alle føler seg sett, og like mye verdt.
 
Videre har vi en ambisjon om å være en klubb både for de ambisiøse og de mindre ambisiøse. Med det mener vi at ved siden av å ha det gøy, skal det være lov å bli god i Manglerud Star Fotball.

Resultatmål:
A-lag, menn i 3. divisjon 
A-lag, kvinner etableres, resultatmål defineres senere.
Juniorlagene i første divisjon.
Aldersbestemte lag skal stille lag både på nivå 1, 2 og 3. divisjon.
Max 25% frafall fra start til jr. nivå (frafall – tilstrømning fra andre klubber)

Rollefordeling på hver årsenhet:
Trenergruppe (minst 3 trenere per lag hvorav en må ha fokus på keepere)
Informasjonsansvarlig/sosiale medier
Sosialansvarlig (2 arrangement i året minimum + sesongavslutning med mat og prisutdelinger)
Dugnadsansvarlig
 
Aktivitetsmål:
Minst to sosiale arrangementer per år
Deltakelse på sommercup hvert år
To foreldremøter i året, statusoppdatering og påminnelse om hvor man er i henhold til sportsplan. Skal gjennomføres enten i uke 11, 12 eller 13 før sesongen og 45, 46 eller 47 etter sesongen.
 
Rekrutteringsmål:
Vi skal rekruttere inn 80% av årskull – gutter innen 1. klasse 
Vi skal rekruttere inn 40% av årskull – jenter innen første klasse
Klubben har en fast oppstartprosedyre 
Vi skal klare å beholde spillerne slik at vi i elleverfotballen klarer å stille minst to lag i alle klasser til og med fram til juniorklassen 
 
Oppstartsprosedyre:
Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud.

For å sikre kontinuitet i sitt arbeid og unngå at årganger faller bort, er det vesentlig at planen er så beskrivende at nye tillitsvalgte enkelt kan videreføre arbeidet fra tidligere sesonger. NFF har laget en veileder til klubben som kan brukes i utarbeidelsen av klubbens egen plan.

Veiledning:
Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene en klubb utfører. For å sikre kontinuitet i sitt arbeid og unngå at årganger faller bort er det vesentlig at klubbene har en beskrivelse for hvordan de rekrutterer nye spillere.

Noen punkter som bør drøftes i klubb og legges inn i klubbens plan:
Det første møtet med fotballen er viktig. Rekrutteringstiltak må derfor være både gjennomtenkte og helhetlige fra klubbens side. Det er viktig å ivareta en god balanse og oppmerksomhet mellom jenter og gutter i klubbens plan.
Planen skal ta nødvendig hensyn til : flerkulturelle, personer med funksjonsnedsettelse og seksuell orientering.
Hver og en klubb må finne sin suksessformel, men på veien kan gode råd og eksempler fra andre klubber være nyttige å benytte seg av.

Hvor er det mulig å rekruttere fra?
Lekegrupper, SFO/FFO, skoler (valgfag) osv.
Nybegynnerskoler, fotballskoler.
Fargerik fotball, diverse integreringstiltak.
Rekrutteringsdager/kvelder/helger (jentetiltak).
Egne prosjekt rettet mot rekruttering av spes. grupperinger.
Rekruttering gjennom sosiale medier – smartphones – div. IT verktøyer/programmer.
Gjennom synlighet i nærmiljøet.


Plan per årgang:

For å oppnå vår visjon og resultatmål har vi laget en sportsplan hvor det punktvis forklares hvordan aldersbestemte lag skal struktureres og drives. Dette har vi gjort gjennom tre faser.

Fase 1:
6-9 år

Fase 2: 9-12år

Fase 3:
13-19år

Fase 1:
6-9 år 
 
Overordnede regler fase 1:
Spillerne skal ved oppstart deles opp i x antall lag ut ifra totalt antall i kullet. Lagene skal deles opp slik at det blir jevngode lag. Det vil si at hvis lagene spiller internkamp mot hverandre skal det i teorien ende uavgjort. Lagene skal evalueres av kullets trenergruppe to ganger i året hvor om nødvendig lagene må tilpasses.
Når det arrangeres cuper så skal lagene blandes. Da vil spillerne lære seg å spille med andre og samtidig få seg nye venner.

I denne fasen skal det foreligge en spilletidsgaranti hvor gjennom et helt år alle skal ha fått tilnærmet lik spilletid. Ved oppmøte til kamp er hver enkelt spiller garantert minimum én omgang med spilletid.
 
Videre oppmuntres trenergruppen for hele kullet å arrangere felles aktiviteter for kullet samlet for å skape relasjoner på tvers av lagene som igjen skal føre til økt trivsel på lang sikt. Minimum to aktiviteter årlig. Dette skal planlegges av trenergruppen eller utvalgte gjennom trenergruppen. Manglerud stiller klubbhus og brownroom til disposisjon ved reservasjon.
 
Treningsinnhold fase 1:
Bli kjent og komfortabel med ballen gjennom lekbaserte øvelser (hovedfokus på spill 1v1, 2v2 uten mye coaching)
Konstant underholdes 
Lære holdninger og bli kjent med hvordan man oppfører seg på og utenfor banen
Ved øvelser er det viktig at det ikke blir lange køer, slik at barna blir ukonsentrerte
 
Fase 2: 
9-12år
 
Overordnede regler fase to:
Året et kull fyller 9 år flyttes kullet i sin helhet inn i en ny fase. Lagene skal fortsatt være fordelt slik at de er jevngode ref. forklaring fase én. 
I denne fasen skal det også foreligge spilletidsgaranti ved oppmøte til kamp på minst én omgang.
 
Klubbstyrt hospitering:
Det er i denne fasen lov å hospitere mellom de ulike årstrinnene (både opp og ned). Her er det viktig at det er trenerne som kommuniserer med hverandre. Det kan f.eks være at en spiller kan trene 1 gang i uken med et eldre lag, fortrinnsvis 1 år eldre. Trenerne blir enig om hvor lenge hospiteringen skal foregå og evaluerer i etterkant. Er det riktig å fortsette? Skal det utvikles til å omhandle kamp også? Uansett så skal spilleren prioritere sitt eget lag men gjerne kombinere hospiteringen så langt det går. 
 
Det er viktig at spillere/foresatte involveres og gir samtykke om at de vil hospitere. I enkelte tilfeller kan det også være at jenter kan hospitere med guttelag. 
 
Ved første trening for spilleren som skal hospitere, skal treneren på laget informere de andre spillerne om hva som skjer. Hvor lenge varer hospiteringen? Og at spilleren er med på like premisser som de andre.
 
Ivriglag:
I denne fasen vil også ivriglag tillates. Det er trenerne på de aktuelle lagene som bestemmer om det skal meldes på ivriglag. Regelen for å være med på et slikt lag er enkelt, alle som er med og trener kan være med. Det betyr at det ikke er lov til å sette kriterier/karakterer for å ta ut spillere til et ivriglag. Alle som ønsker å delta er garantert en spilletidsgaranti på 25%. 
 
Fase 3:
13-19år

Overordnede regler fase 3:
Fase tre er siste fase av ungdomsfotballen. Her skal det legges til rette for alle nivåer i form av differensiering. Lagene skal restruktureres etter nivåer/interesse for å skape mestring for alle. Nivåene skal kontinuerlig evalueres, og døren skal alltid være åpen for at spillere kan sendes mellom nivåene. Her er kommunikasjon mellom trenerne essensiell.
 
Spilletidsgaranti, dvs at uansett så skal alle som møter til kamp involveres. Her har trenerne den fulle rett til å justere men samtidig sørge for at de som møter får spilletid i en eller annen form.
 
Trenerveiledning IL Manglerud Star Fotball:
Et lags utstråling og atferd over tid er alltid en refleksjon av trenerens kompetanse. Med andre ord, uønsket atferd, og/eller prestasjoner er aldri spillernes feil.
 
Fase 1:
Det skal ved oppstart av nytt kull alltid avholdes foreldremøte hvor en trenergruppe skal opprettes, og sportsplan skal presenteres slik at alle foreldre blir kjent med hvordan retningslinjene forløper allerede ved oppstart.
I tillegg så får alle en oppstarthåndbok som gjør det lettere for alle nye å forstå hva som forventes av å være en del av IL Manglerud Star.

For alle førstegangstrenere oppfordres det til å bli kjent med NFFs retningslinjer for barnefotball. Disse er gjeldende for alle barnelag i Norge.