Dagsorden 

 

 1.      Godkjenne de stemmeberettigede.
 2.      Velge dirigent(er).
 3.      Velge protokollfører(e).
 4.      Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5.      Godkjenne innkallingen.
 6.      Godkjenne saklisten.
 7.      Godkjenne forretningsorden.
 8.      Behandle idrettslagets årsberetning for Manglerud Star Allianse idrettslag.

8.2    Behandle (til orientering) Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg årsberetning.

 1.      Behandle idrettslagets for Manglerud Star Allianse idrettslag sitt regnskap,                   

          styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning]. 

9.2    Behandling til orientering Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg regnskap.

 1.    Behandle forslag og saker.
 2.    Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
 3.    Vedta idrettslaget for Manglerud Star Allianse idrettslag sitt budsjett.
 4.    Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 5.    Foreta følgende valg i Manglerud Star Allianse idrettslag:
 6. a) Styre med leder, nestleder, [antall, 4] styremedlem(mer) og [antall, 1]

          varamedlem(mer).

 1. b) Kontrollutvalg med [antall, 2] medlemmer og [antall, 1] 

          varamedlem(mer).  

 1. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

          representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 1. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 2. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

          Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer                 skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

14.2 Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg (SMK).

          På valg: Styremedlem + 2 vara

          SMK styret skal bestå av Leder, 2 styremedlemmer + 2 varamedlemmer.

 1.    Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]