Til medlemmene i Manglerud Star Fotball. Oslo, 18.05.2020 

Innkalling til årsmøte 16.06.2020 kl 1800. 

 

Årsmøtet avholdes inne i hallen hvis koronasituasjonen tillater det, og alle forholdsregler blir overholdt, eller så ønsker styret å gjennomføre et digitalt møte.
I så tilfelle vil informasjon om hvordan dette gjennomføres bli sendt ut i god tid før møtet.  

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 02.06.2020. 

Sakene kan sendes styret@manglerudstar.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet på hjemmesiden til MS Fotball. 

Valgbarhet  

I NIFs lov § 2-4 heter det at: 

” Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlem smassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.” 

 

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for og oppfylle bestemmelsen. 

 

Velkommen til årsmøte. 

 

Med vennlig hilsen 

styret