Styret i MS fotball ønsker å gi alle medlemmer, supportere og andre interesserte en status ved oppstart av nytt år.

Sportslig leder og sportslig utvalg

Styret har inngått en 2-årig kontrakt med vår sportslige leder gjeldende fra januar 2020. Vi er svært glade for at Kuldip ønsker å fortsette i sin rolle. Kuldip er faglig sterk, viser et enormt engasjement for klubben og lever etter vår målsetning om å gjøre MS til en klubb for flest mulig, lengst mulig.  

Med seg har han et sportslig utvalg som vil være viktige bidragsytere for å heve det faglige og det sosiale i klubben. Her er A-lags trener Markus og Neman to viktige representanter som vil ha fokus på å øke kvaliteten på treningene.

Vi jobber også med å rekruttere nye kandidater til sportslig utvalg for å sikre et mangfold av kunnskap og erfaring.

 

2019 har vært et opprydningsår

Det nye styret innså etter årsmøtet i april 2019 raskt at klubben hadde en del utfordringer fra tidligere perioder. I tillegg dukket det opp nye saker. Til sammen har dette vært et svært krevende arbeid, som har vært både tids- og ressurskrevende.

Økonomi:

·       Vi har brukt mye tid på, og holder fremdeles på med å rydde i økonomien, men begynner nå å få oversikt over ting som har ligget skjult. Fra 2020 har vi stor tro på at det ikke dukker opp flere overraskelser. Dessuten etableres det nå rutiner i tillegg til en dreiebok for fremtidige styrer.
 

·       Gledelig nok har styret hatt en så god dialog og så godt samarbeid med OIK at hodestøtte og annen støtte som tidligere ble holdt tilbake på grunn av bekymringsmeldinger de fikk tilsendt nå er utbetalt i sin helhet.

 

·       Like gledelig er det at vår sponsor Møller Ryen AS, på tross av bekymringsmeldinger de mottok, etter samtaler med styret har valgt å fortsette som sponsor for MS Fotball.

 

·       Videre har styret behandlet en sak som omhandler mistanke om økonomiske misligheter begått av en tidligere ansatt. Vi valgte tidlig i prosessen å engasjere advokat for å sikre at klubben ble ivaretatt. Den tidligere ansatte har valgt å gå til søksmål mot klubben og rettsmekling vil være i slutten av januar.  

 

·       I tillegg må styret også møte i forliksrådet i forbindelse med at en av våre tidligere sponsorer krever tilbakebetalt sponsorpenger for 2018. Dagens styre er enige med forrige styret om at det ikke er hold i kravet om refusjon av sponsorpenger. Kravet har dukket opp på nytt igjen og ble besvart på samme måte som forrige styre gjorde. Kravet er valgt opprettholdt, noe som betyr at klubben må møte i Forliksrådet. Dato for dette er enda ikke fastsatt.

 

 

Konflikter:

 

·       Vi har opplevd til dels store meningsforskjeller mellom styret og noen personer for enkelte av våre lag. Uenighetene har vært rundt styrets beslutninger. I tillegg har kritikken omhandlet at styret ikke har handlet raskt nok. Styret har dessverre måtte bruke en del tid for å svare opp omkamper etter at avgjørelser er tatt og begrunnelsene formidlet. Vår klare holdning er at ingen lag eller spillere skal forfordeles.

Styret tar disse tilbakemeldingene til etterretning og vil fortsette med å jobbe for et godt og tilfredsstillende tilbud til alle som spiller fotball i MS. Våre beslutninger baserer seg på helhetlige vurderinger og på hva som er best for klubben og våre medlemmer.

 

I tillegg ber vi om at alle spillere, medlemmer, foreldre og ansatte følger MS fotball sine retningslinjer for oppførsel: https://msfotball.no/category/76

 

·       Styret har også brukt mye tid på å besvare henvendelser fra Nordstrands Blad, der noen medlemmer har valgt å ta opp sine saker rundt MS.

Oppsummering:

Summen av disse konfliktene og den økonomiske opprydningen har medført at styrets beklageligvis ikke har fått jobbet nok med det som styret ønsker å bidra med, nemlig å drive en klubb for flest mulig, lengst mulig. Det har dessverre vært vanskelig å arrangere ulike aktiviteter med fokus på mestring og tilhørighet blant barn og unge. I tillegg har det vært umulig å drive FEST, noe som både er synd for barna, instruktører, ansatte og sponsorer. Det har dessverre heller ikke vært mulig å jobbe med å få på plass flere sponsorer, slik at klubben kunne fått økonomi til å drive frem nye og gode initiativer, til det beste for nærmiljøet, medlemmene og klubben.

Samtidig vil vi berømme Oslo Idrettskrets og Oslo Fotballkrets for et konstruktivt og godt samarbeid i forbindelse med alle konfliktene. Her opplever vi å få god støtte og veiledning, som har vært helt uvurderlig for styret og klubben. Dessuten vil vi gi en stor takk til alle trenere, lagledere og andre frivillige som har bidratt for å støtte barna og klubben.

Vi opplever likevel at opprydningsarbeidet vi har lagt ned i 2019 har vært nødvendig for at klubben skal kunne starte opp med nye og gode initiativer.

Vi har startet opp arbeidet med kvalitetsklubb igjen hvor Bjørn Nykmark vil tre inn som ansvarlig. Styret mener dette arbeidet er veldig viktig for å klare å drive MS Fotball som en god og inkluderende klubb hvor mange ønsker å være medlem.

Vi setter stor pris på konstruktive innspill og ber om at disse sendes til styret@manglerudstar.no Disse vil bli behandlet i styremøtene, som er ca 1 gang i måneden. Innsender av innspill vil motta en tilbakemelding etter at saken er ferdigbehandlet.