Årsmøtet avholdes på Brown Room den 30.04.2019 og begynner ca kl 19.00

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
  a) Oppløse stiftelsen Thomas Brown
  b) Vedta oppdaterte vedtekter
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Foreta følgende valg
  a) Leder og nestleder
  b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlem(mer)
  c) Revisor
  d) Kontrollkomite med 2 medlemmer
  e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Sakspapirer er vedlagt:

 • Regnskap 2018
 • Revisors beretning
 • Årsberetning 2018
 • Budsjett 2019
 • Vedtekter
 • Valgkomiteens innstilling
 • Balanseregnskap 2018
 • Innstillinger til nye kommiteer