Til medlemmene i Manglerud Star Fotball.

                                                                                                                                 Oslo, 27.02.2019

Innkalling til årsmøte i IL Manglerud Star Fotball, 28.03.2019 kl 1800.

Årsmøtet avholdes i Brown Room.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14.03.2019.

Sakene kan sendes post@manglerudstar.no.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet på hjemmesiden til MS Fotball.

Valgbarhet: 

I NIFs lov § 2-4 heter det:

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

Agenda:

1. Åpning av årsmøtet 

2. Godkjenne de stemmeberettigede 

3. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

4. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til signering av protokoll 

5. Behandle årsberetningen 2018, fra styret 

6. Behandle regnskapet 2018 

7. Behandle forslag og saker 

8. Fastsette medlemskontingent 

9. Vedta budsjett 2019

10. Foreta følgende valg for MS Fotball

a) Leder og nestleder

b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c) 2 revisorer, alternativt 1 autorisert revisor

d) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Valgkomiteens innstilling for 2019:

Styreleder 1 år: Jan Bjørkelund
Nestleder 2 år: Veronica Øvergård Frisk
Styremedlem marked 1 år: Henrik Flaten
Styremedlem barn 1 år: Eirin Haave-Johansen
Styremedlem ungdom 2 år: Thomas Wollan
Styremedlem senior 2 år: Per Christian Fribø
Varamedlem 2 år: Caroline Johansen
Varamedlem 1 år: Rune Berg

Saksliste:

Pr dato er følgende saker innkommet og skal behandles:

  1. a) Oppløse stiftelsen Thomas Brown
  2. b) Godkjenne nye vedtekter

Årsmøtet avsluttes!

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret, IL Manglerud Star Fotball