Krav om politiattest i idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.


I Manglerud Star Fotball blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Manglerud Star Fotball som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Praktisk gjennomføring:

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden.

1: Søker ber om bekreftelse fra Manglerud Star Fotball administrasjonen via politiattester@manglerudstar.no. Henvendelsen må inneholde fullt navn, fødselsdato og informasjon om hvilken oppgave i idrettslaget søker skal ha.

2: Administrasjonen sender signert bekreftelse tilbake til søker.

3: Søker leverer elektronisk søknad på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
Søknad kan eventuelt leveres per post:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

Postboks 113 

9951 Vardø

Bekreftelsen fra Manglerud Star Fotball skal lastes opp eller legges som vedlegg til søknaden.                               

4: Politiet sender attesten til søker når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til Manglerud Star Fotball.

5: Søker skal framvise sin politiattest til administrasjonen eller styremedlem i MS. 

Manglerud Star Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

 

Les mer om dette på Norges Idrettsforbund sin hjemmeside (ekstern lenke)

Her laster du ned søknadsskjema og finner all relevant info (ekstern lenke)

 

Ta kontakt med klubben ved øvrige spørsmål.

Politiattestansvarlig Rune Berg 902 39 147                                                                            politiattester@manglerudstar.no

 

Med vennlig hilsen 
Styret i IL Manglerud Star Fotball