Støtteapparat

Alle lagenheter skal bygge opp sitt støtteapparat. For de nye minilagene gjøres dette ved
oppstart i IL Manglerud Star Fotball. Representanter fra styret i IL Manglerud Star Fotball er
til stede og bidrar med råd og hjelp til oppstartfasen. For etablerte lag skal det avholdes
foreldremøte etter sesongslutt og her etableres/vedlikeholdes neste sesongs støtteapparat. Selv
om det er krav om ”minst tre rundt hvert lag”, er det ideelt med flere slik at oppgavene kan
deles på flest mulig. Uansett om det trengs hjelp eller ikke på et aktuelt tidspunkt, er det viktig
å få tak i de som ønsker å gjøre en jobb for laget og klubben. Gjennom dette engasjementet vil
gjerne foreldre miste frykt for å ta på seg andre verv i klubben.

Instruks for lag

For å melde på et lag til seriespill krever IL Manglerud Star Fotball at det er etablert et
støtteapparat rundt laget. Disse personene skal ha roller som lagleder, trener og en
støttefunksjon (dugnadsansvarlig).
Instruks for lagleder
Lagleder er kontaktperson for sitt lag og rapporterer til sportslig ledelse eller styret i klubben.
Oppgavene som er listet under må utføres rundt hvert enkelt lag, og er lagleders ansvar.

 1. Styre lagets økonomi. (enkelt regnskap)
 2. Følge opp laglister og kontingenter.
 3. Informere om forsikringsordning.
 4. Sørge for skademeldinger og eventuell legebehandling.
 5. Påmelding til seriespill, cuper og turneringer.
 6. Skrive årsberetning etter endt sesong.
 7. Kontroll på treningstider og kampoppsett.
 8. Kontroll på lagets utstyr.
 9. Organisere transport til bortekamper
 10. Alle trenere og lagledere skal ha politiattest. Lagleder er kontaktpunkt opp mot
  klubbens styre som har en ansvarlig person som samler inn og administrerer alle
  attester. Les mer om dette på http://www.msfotball.no/klubben/politiattest

Instruks for trener(e)

Treneren har sportslig ansvar for sitt lag.

 1. Skal planlegge og gjennomføre treninger.
 2. Skal lede laget når det spilles kamp

Støttefunksjon

Støttefunksjonen skal bistå lagleder og trener i deres oppgaver.
Andre oppgaver som bør/kan utføres rundt laget er:

 1. Gjennomføre dugnader internt i laget
 2. Organisere sosiale tiltak for laget og foreldregruppen

 3. Oppdatering av lagets hjemmeside

 4. Forpliktelser

Som lagleder er du forpliktet til å:

 • sørge for kampleder / dommer til hjemmekamper

 • påse at bane er merket og tilgjengelig

Foreldresamarbeid

IL Manglerud Star Fotball, i likhet med de fleste andre frivillige organisasjoner i Norge, baserer sin aktivitet på frivillig innsats fra sine medlemmer. Siden våre medlemmer i hovedsak er barn og unge, blir foreldrene en viktig ressurs. Foreldre er nødvendig for å drive idrettslaget. Foreldrenes oppgaver er mange og varierte, det kan være alt fra å være lagleder til å bake kake til sosiale samlinger og avslutninger, alle bidrag er verdifulle. Uten støtte og hjelp fra foreldrene vil drift av ethvert lag være meget vanskelig og nærmest umulig innenfor vår organisasjonsmodell.

Det er derfor viktig at alle lagledere klarer å etablere et godt forhold til foreldregruppa. For nye lag er det viktig at denne etableringen skjer umiddelbart etter oppstart. Det er også viktig med mange foreldre som kan dele på små, men viktige, oppgaver. Noen antar at det sikkert går greit å drive et lag alene et år eller to. Men – all erfaring viser at slike lagledere/trenere fort brenner ut og da kan det være vanskelig for nye å overta.

I de yngste årsklasser er alle tillitsvalgte, både trenere og lagledere, rekruttert fra spillernes foreldre. For de lagene som har eldre spillere eller andre engasjert som trenere, er det ekstra viktig at foreldregruppa fungerer. Treneren er ansatt for å trene, ikke for å organisere det praktiske rundt laget. Et godt organisert lag vil gi treneren de beste rammer og oppgaven vil bli lystbetont og inspirerende. Stikkordet for vår kontakt med foreldre er full åpenhet. Bruk foreldremøter i IL Manglerud Star Fotball som arena for å ta opp for eksempel:

 • økonomi
 • aktivitetsnivå
 • prinsipp for laguttak
 • andre forhold

Med dette utgangspunkt er det forsvarlig å si at vi forutsetter at foreldrene engasjerer seg hvis barna er aktive i IL Manglerud Star Fotball.

Foreldremøter

Vi anbefaler å avholde tre foreldremøter og hver lagenhet finner sin form på dette. Det kan være lurt å avholde foreldremøter som følger:

 • Oktober/november for å avslutte sesongen, summere opp og etablere støtteapparat for neste sesong.
 • Februar/mars for å diskutere detaljer i kommende sesong, turer, cuper, terminliste og inntektsaktiviteter.
 • Midt i sesongen ved behov.

Foruten foreldremøtet, er det nyttig å holde en foreldrefest!

Det er av avgjørende betydning å bli enig om lagets driftsbudsjett på foreldremøtet. Det er foreldrene som selv må bidra til inntekter ved dugnadsarbeide og det er derfor viktig at de får bestemme hva de ønsker av penger og hva de ønsker å bruke det til.

Ved evt. dugnad er det av erfaring nyttig å prøve å få til dugnader hvor foreldregruppa og spillere kan arbeide sammen.

Representanter fra styrene i IL Manglerud Star Fotball er gjerne med på foreldremøter for å informere om organisasjonen. Dette er nyttig for å få kunnskap om Manglerud Star som en hel klubb og ikke bare laget. Dessuten blir foreldre kjent med flere i IL Manglerud Star Fotball.

Rutiner ved skader

Skade på person

Barneidrettsforsikring: Forsikringen gjelder alle barn i norsk idrett opp til og med det kalenderår de fyller 12 år, og er betalt av Norges Idrettsforbund. Det er ikke nødvendig med registrering av disse spillerne. Forsikringen gjelder når de deltar i organisert trening eller konkurranse. Men her er det viktig å nevne at kontingenten må være betalt.

Hvordan melde fra om en idrettsskade

Hvis du skulle få en idrettskade som er dekket av forsikringen kan du fylle ut et eget skadeskjema. Dette skjemaet sendes til If. Adressen er:

If
Oppgjør Ulykke
Postboks 240
1326 Lysaker

Skadeskjema kan fås på kontoret eller ved henvendelse til If. De sender deg et skjema i posten. Husk å få en bekreftelse fra trener eller leder på at opplysningene på skademeldingen er riktig. Send inn skjemaet så fort som mulig.

Informer også foreldre om forsikringsordningen, både på foreldremøtet og når skaden har skjedd.
Les mer om barneidrettsforsikringen

Rutiner ved mottak av nye spillere

Når en ny spiller begynner i IL Manglerud Star Fotball skal du gjøre følgende:

 1. Sørg for at foreldre får all den informasjon de trenger for å få tilhørighet til klubben.
 2. Oppdater spillerliste og meld fra til kontoret
 3. Ta kontakt med sportslig leder hvis du mener at laget ikke har plass til flere spillere.

Rutiner ved klubbskifte

Det kreves ingen registrering i Kretsen eller NFF ved klubbskifte av spillere til og med det året de fyller 12 år. Fra 13 og eldre må det meldes overgang til kretsen etter gjeldene retningslinjer. Ta kontakt med sportsligleder eller styret hvis du lurer på noe.

Årsberetning

Det skal skrives en årsberetning for hver lagenhet som samles i årsmeldingen til IL Manglerud Star Fotball. Den bør inneholde generelt om lagets sesong. F. eks. cuper eller spesielle kamper man vil huske.

Spillerlister og oversikt over støtteapparat

Spillerlister

Det er viktig både for deg selv og klubben at du til en hver tid har oppdaterte spillerlister. Det er kontoret som sender ut medlemsavgift og treningsavgift, og til det brukes spillerlistene. Endringer på spillerlisten meldes kontoret fortløpende.

Sørg for at kontoret er oppdatert med gyldig kontaktinformasjon til støtteapparatet i laget6

Etikette for IL Manglerud Star Fotball

VI ER STOLTE AV KLUBBEN VÅR!

 • Vi heier og holder med andre Manglerud-lag
 • Vi er alltid lojale overfor laget og IL Manglerud Star Fotball
 • Diskusjoner mellom tillitsvalgte i laget eller IL Manglerud Star Fotball gjøres uten at dette overhøres av spillere eller foreldre
 • Vi oppfører oss slik overfor spillerne i laget som vi vil at andre skal oppføre seg overfor våre barn
 • Vi respekterer motstandere og motstandernes tillitsvalgte uansett nivå
 • Vi lærer oss å tåle tap uansett grunn eller urettferdighet, og unngår overdrevne skuffelsesreaksjoner
 • Vi lærer oss å vinne med ydmykhet
 • Vi er aktive ledere under trening og kamp, men:
  • Vi bruker et akseptabelt språk
  • Vi kritiserer ikke dommeravgjørelser i spillernes påhør
  • Vi roper oppmuntrende, men ikke nedsettende om noen
  • Vi sørger for at foreldre forstår vår holdning og følger opp
  • Vi kan påklage dommeravgjørelser, men i henhold til turneringsreglement
  • Vi forklarer at dommere er spillere og kan være gode og dårlige
  • Vi har våre meninger og lar oss ikke trampe på, men

IL MANGLERUD STAR FOTBALL SKAL ALLTID VÆRE VELKOMNE!

Foreldrevettregler

 1. MØT FRAM TIL KAMP OG TRENING – BARNA ØNSKER DET.
 2. GI OPPMUNTRING TIL ALLE SPILLERNE UNDER KAMPEN –IKKE BARE TIL DIN DATTER ELLER SØNN.
 3. OPPMUNTRE I BÅDE MEDGANG OG MOTGANG – IKKE GI KRITIKK.
 4. RESPEKTER TRENERNES BRUK AV SPILLERE. IKKE FORSØK Å PÅVIRKE HAM/HENNE UNDER KAMPEN.
 5. SE PÅ DOMMEREN SOM EN VEILEDER – IKKE KRITISER HANS/HENNES AVGJØRELSER
 6. HJELP DITT BARN TIL Å TÅLE BÅDE SEIER OG TAP.
 7. STIMULER OG OPPMUNTRE DITT BARN TIL Å DELTA, IKKE PRESS DET.
 8. SPØR OM KAMPEN VAR MORSOM OG SPENNENDE – IKKE BARE OM RESULTATET.
 9. SØRG FOR RIKTIG OG FORNUFTIG UTSTYR – IKKE OVERDRIV.
 10. VIS RESPEKT FOR DET ARBEIDET KLUBBEN GJØR. DEN TRENGER DIN HJELP.
 11. TENK PÅ AT DET ER DITT BARN SOM SPILLER FOTBALL, IKKE DU.
 12. HUSK AT DET VIKTIGSTE AV ALT ER AT DITT BARN TRIVES OG HAR DET GØY SAMMEN MED VENNER.

 

Nyttige lenker:

www.fotball.no mye info om fotball generelt. Der er også andre lenker til samarbeidende organisasjoner.

Vi er også på Facebook. Søk oss opp å lik oss!